Política de Privadesa

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), manifesta que el domini https://www.uniopagesos.cat és propietat de la UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA amb CIF G08687642, amb domicili al carrer d’Ulldecona 21, planta 2, 08038 Barcelona.

Que UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA consta inscrita en l’Oficina pública de dipòsit d’estatuts d’associacions sindicals i empresarials de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, amb el número de dipòsit 777900316.

UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet. Amb els límits establerts en la llei, UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de la UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA estan elaborades per professionals de la mateixa, degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, puix es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d’Internet de la UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de la UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de la UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA .

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present s’autoritza que les dades personals facilitades siguin incorporades i tractes en els fitxers responsabilitat de UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA amb CIF G08687642, amb domicili al carrer d’Ulldecona 21, planta 2, 08038 Barcelona.

Si aquestes dades son facilitades en els formularis de:

Formulari de contacte: aquestes dades seran incorporades al fitxer de contactes, responsabilitat de dita entitat, amb la finalitat de poder atendre la seva petició o consulta. Aquestes dades no seran transmeses i seran conservades fins que es doni la resposta a la seva consulta.

D’acord amb la normativa sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, ens autoritza expressament a que les seves dades, recollides en aquest formulari, siguin incorporades al fitxer denominat ‘PagesiaaCasa’ responsabilitat de la UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA, amb NIF G08687642. La finalitat d’aquest fitxer és la seva gestió amb l’objectiu de generar i transmetre informació de tot allò relacionat amb el projecte “PagesiaaCasa”, així com d’altres projectes de la Unió de Pagesos de Catalunya que poden ser d’interès, com el producte de proximitat, alimentació, salut, activitats complementàries a l’agricultura… Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones que no s’hagin autoritzat expressament. En qualsevol moment es podrà revocar l’autorització atorgada i exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició al tractament de les seves dades personals i de portabilitat. Qualsevol petició s’haurà de dirigir a [email protected] o al C. d’Ulldecona, 21, 08038 Barcelona. 

En qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci al carrer d’Ulldecona 21, planta 2, 08038 Barcelona, o bé a [email protected].

Alhora, també podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades o resoldre els seus dubtes relatius a la protecció de dades posant-se en contacte amb el Delegat de protecció de dades a [email protected].

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de la UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA. Els drets de propietat intel·lectual, i d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (links) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrit o organisme depenent, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa.

Qualssevol denominacions, dissenys o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per la UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA per les seves societats filials o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’ordenament jurídic espanyol o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, i no és responsabilitat de la UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA l’ús que l’usuari pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de la UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA.

La UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari És el propietari del suport en el qual el software es gravat. La UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el software. Si l’usuari transfereix software d’aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola, i en són competents els jutjats i tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’usuari, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.